Polityka Prywatności serwisu Wiedzieć

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem. Ze względów technicznych, a także po to aby poprawić sprawność korzystania z Serwisu, Administrator wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookie, czyli mały plik tekstowy zawierający ciąg znaków. Stosowanie plików cookies pozwala podnosić jakość usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników i śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby wyszukiwania informacji. Serwis może gromadzić te dane również w celu wyświetlania reklam w trakcie wizyty Użytkownika na stronie Serwisu, gdyż mogą one posłużyć jako wyznacznik do wyświetlania tylko tych reklam towarów i usług, które mogłyby zainteresować określonego Użytkownika.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Dane osobowe

W nawiązaniu do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych firma Guépar Data z siedzibą w Olsztynie, ul. Grota Roweckiego 8/9 informuje, że jest Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z rejestracją i/lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

Administrator zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty lub dane podane przez Użytkownika dobrowolnie poprzez udostępnione formularze.

W czasie rejestracji i/lub w trakcie korzystania z usług Administrator gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:

  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko i/lub nazwa firmy,
  • adres zamieszkania lub siedziby,
  • płeć,
  • Województwo,
  • Data urodzenia,
  • numer telefonu,
  • adresy IP,
  • dane związane z płatnościami (w przypadku zakupu usług).

W przypadkach wymaganych przepisami prawa, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w Serwisie. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zawarcie umowy i realizacja usługi na rzecz Użytkownika.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Administratora informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Administratora informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. księgowości, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, hostingu, obsługi płatności, obsługi powierzchni reklamowej.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Usług Serwisu, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Administrator umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Zabezpieczenia danych

Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, korzystając z adresu poczty elektronicznej: redakcja(at)guepardata.com .

Może również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator podejmie wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika i ich usunięcia - w takim przypadku świadczenie usług stanie się technicznie niemożliwe i będzie wiązało się z rozwiązaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.